COVID-19 Fight
naturenoun USA: neɪ'tʃəː· UK: neɪtʃər
nature conservation areanoun USA: neɪ'tʃəː· kɔ"nsəː·veɪ'ʃʌ·n e'riː·ʌ· UK: neɪtʃər kɔnsəveɪʃn eərɪə
nature reservationnoun USA: neɪ'tʃəː· re"zəː·veɪ'ʃʌ·n UK: neɪtʃər rezəveɪʃn
nature reservenoun USA: neɪ'tʃəː· riː·zəː'v UK: neɪtʃər rɪzəːv
nature sanctuarynoun USA: neɪ'tʃəː· sæ'ŋktʃuː·e"riː· UK: neɪtʃər sæŋktʃʊəriː
nature studynoun USA: neɪ'tʃəː· stʌ'diː· UK: neɪtʃər stʌdiː
-naturednoun USA: neɪ'tʃəː·d UK: neɪtʃərd
naturedadj USA: neɪ'tʃəː·d UK: neɪtʃərd
-naturedadj USA: neɪ'tʃəː·d UK: neɪtʃərd
by natureexp USA: baɪ' neɪ'tʃəː· UK: baɪ neɪtʃər
good natureexp USA: gʌ·d neɪ'tʃəː· UK: gʊd neɪtʃər
human natureexp USA: yuː'mʌ·n neɪ'tʃəː· UK: hjuːmən neɪtʃər
relieve natureexp USA: riː·liː'v neɪ'tʃəː· UK: rɪliːv neɪtʃər
let nature take her courseexp USA: le't neɪ'tʃəː· teɪ'k həː' kɔː'rs UK: let neɪtʃər teɪk həːr kɔːs
debt of natureexp USA: de't ʌ·v neɪ'tʃəː· UK: det ɔv neɪtʃər
freak of naturenoun USA: friː'k ʌ·v neɪ'tʃəː· UK: friːk ɔv neɪtʃər
in this natureadj USA: ɪ'n ðʌ·s neɪ'tʃəː· UK: ɪn ðɪs neɪtʃər
of this natureexp USA: ʌ·v ðʌ·s neɪ'tʃəː· UK: ɔv ðɪs neɪtʃər
in the nature ofexp USA: ɪ'n ðiː· neɪ'tʃəː· ʌ·v UK: ɪn ðiː neɪtʃər ɔv
Report or add missing word to a dictionary...