COVID-19 Fight
ne aggodalmaskodjék ezt illetőenexp
    1. have no fear on that score
      USA: hæ'v noʊ' fɪ'r ɔ'n ðʌ·t skɔː'r UK: hæv noʊ fɪər ɔn ðət skɔːr
Report or add missing word to a dictionary...