COVID-19 Fight
needv intrans v USA: niː'd UK: niːd
  1. When need is highest, then aid is nighest.
    1. Ahol nagy a szükség, közel a segítség.
 1. old
needv trans v USA: niː'd UK: niːd
  1. When need is highest, then aid is nighest.
    1. Ahol nagy a szükség, közel a segítség.
    1. Ahol nagy a szükség, közel a segítség.
need he go?exp USA: niː'd hiː' goʊ' UK: niːd hiː goʊ
need / no - toexp USA: niː'd noʊ' tʌ· UK: niːd noʊ tuː
neededadj USA: niː'dʌ·d UK: niːdɪd
needfulnoun USA: niː'dfʌ·l UK: niːdfəl
needfuladj USA: niː'dfʌ·l UK: niːdfəl
needlev trans v USA: niː'dʌ·l UK: niːdl
needlev intrans v USA: niː'dʌ·l UK: niːdl
 1. mineral
  1. To be on pins and needles.
    1. Tűkön ül.
    1. Tűkön ül.
needle gunnoun USA: niː'dʌ·l gʌ'n UK: niːdl gʌn
needle-casenoun
needlecordnoun
needle-lacenoun
needle-pointnoun USA: niː'dʌ·lpɔɪ"nt UK: niːdlpɔɪnt
needlessnoun USA: niː'dlʌ·s UK: niːdləs
needlesslyadv USA: niː'dlʌ·sliː· UK: niːdləsliː
needlewomannoun UK: niːdlwʊmən
needleworknoun USA: niː'dʌ·lwəː"k UK: niːdlwəːk
Report or add missing word to a dictionary...