COVID-19 Fight
50 matches in 2 dictionaries. Details
needlev intrans v USA: niː'dʌ·l UK: niːdl
 1. mineral
  1. To be on pins and needles.
    1. Tűkön ül.
    1. Tűkön ül.
needle-casenoun
needlecordnoun
needle gunnoun USA: niː'dʌ·l gʌ'n UK: niːdl gʌn
needle-lacenoun
needle-pointnoun USA: niː'dʌ·lpɔɪ"nt UK: niːdlpɔɪnt
needlessnoun USA: niː'dlʌ·s UK: niːdləs
needlesslyadv USA: niː'dlʌ·sliː· UK: niːdləsliː
needlewomannoun UK: niːdlwʊmən
needleworknoun USA: niː'dʌ·lwəː"k UK: niːdlwəːk
barbed needleexp USA: bɔ'rbd niː'dʌ·l UK: bɑbd niːdl
disposable needleexp USA: dɪ"spoʊ'zʌ·bʌ·l niː'dʌ·l UK: dɪspoʊzəbl niːdl
magnetic needleexp USA: mæ·gne'tɪ·k niː'dʌ·l UK: mægnetɪk niːdl
test needlenoun USA: te'st niː'dʌ·l UK: test niːdl
the needlenoun USA: ðiː· niː'dʌ·l UK: ðiː niːdl
knitting needlesnoun USA: nɪ'tɪ·ŋ niː'dʌ·lz UK: nɪtɪŋ niːdlz
pine needlesnoun USA: paɪ'n niː'dʌ·lz UK: paɪn niːdlz
look for needle in a haystackexp USA: lʊ'k frəː· niː'dʌ·l ɪ'n eɪ' heɪ'stæ"k UK: lʊk fəː niːdl ɪn eɪ heɪstæk
Report or add missing word to a dictionary...