COVID-19 Fight
animal needsexp USA: æ'nʌ·mʌ·l niː'dz UK: ænɪməl niːdz
financing needsexp USA: faɪ·næ'nsɪ·ŋ niː'dz UK: faɪnænsɪŋ niːdz
material needsnoun USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l niː'dz UK: mətɪərɪəl niːdz
material needsexp USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l niː'dz UK: mətɪərɪəl niːdz
if needs mustexp USA: ʌ·f niː'dz mʌ'st UK: ɪf niːdz mʌst
good wine needs no bushexp USA: gʌ·d waɪ'n niː'dz noʊ' bʊ'ʃ UK: gʊd waɪn niːdz noʊ bʊʃ
i must needs obeyexp USA: aɪ' mʌ'st niː'dz oʊ·beɪ' UK: aɪ mʌst niːdz əbeɪ
HE WHO SOUPS WITH DEVIL NEEDS A LONG SPOONexp USA: hiː' huː' suː'ps wʌ·ð de'vʌ·l niː'dz eɪ' lɔː'ŋ spuː'n UK: hiː huː suːps wɪð devl niːdz eɪ lɔŋ spuːn
Report or add missing word to a dictionary...