COVID-19 Fight
nem rám tartozik13
  1. not within my province
   USA: nɔ't wɪ"θɪ'n maɪ' prɔ'vʌ·ns UK: nɔt wɪðiːn maɪ prɔvɪns
  1. not my province
   USA: nɔ't maɪ' prɔ'vʌ·ns UK: nɔt maɪ prɔvɪns
ez nem rám tartozik13
  1. that's not in my line
   UK: ðəts nɔt ɪn maɪ laɪn
Report or add missing word to a dictionary...