COVID-19 Fight
228 matches in 9 dictionaries. Details
nyalnoun
  1. toady
   UK: toʊdiː
  1. smarm
   UK: smɑm
  1. lick
   USA: lɪ'k UK: lɪk
  1. lap
   USA: læ'p UK: læp
nyalábv
  1. tuft
   USA: tʌ'ft UK: tʌft
  1. truss
   USA: trʌ's UK: trʌs
  1. sheaf
   USA: ʃiː'f UK: ʃiːf
  1. pile
   USA: paɪ'l UK: paɪl
  1. parcel
   USA: pɔ'rsʌ·l UK: pɑsl
  1. packet
   USA: pæ'kʌ·t UK: pækɪt
  1. cluster
   USA: klʌ'stəː· UK: klʌstər
  1. clump
   USA: klʌ'mp UK: klʌmp
  1. bundle
   USA: bʌ'ndʌ·l UK: bʌndl
  1. bunch
   USA: bʌ'ntʃ UK: bʌntʃ
  1. bar
   USA: bɔ'r UK: bɑr
nyalábba kötv
  1. truss
   USA: trʌ's UK: trʌs
  1. bundle
   USA: bʌ'ndʌ·l UK: bʌndl
nyaláb-csoportoknoun
nyalábnyinoun
  1. armload
   UK: ɑmloʊd
  1. armful
   UK: ɑmfʊl
nyalakodásnoun
  1. snog
   UK: snɔg
  1. lap
   USA: læ'p UK: læp
nyalánkságnoun
  1. sock
   USA: sɔ'k UK: sɔk
  1. goody
   USA: gʊ'diː· UK: gʊdiː
  1. goodies
   USA: gʊ'diː·z UK: gʊdɪz
nyalásnoun
  1. toadyism
   UK: toʊdɪɪzəm
  1. informal lick
   USA: lɪ'k UK: lɪk
  1. slang butter
   USA: bʌ'təː· UK: bʌtər
nyalás (átv)noun
  1. adulation
   USA: æ"ʤʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: ædjʊleɪʃn
nyalás az előkelőneknoun
nyalás és baszásexp
  1. suck and fuck
   USA: sʌ'k ʌ·nd fʌ'k UK: sʌk ənd fʌk
nyalás-falásnoun
  1. humor osculation
   UK: ɔskjʊleɪʃən
nyalás; nyal, nyaldosnoun
  1. lick
   USA: lɪ'k UK: lɪk
nyalatónoun
 1. hunting
  1. US lick
   USA: lɪ'k UK: lɪk
nyaldosv
  1. lip
   USA: lɪ'p UK: lɪp
  1. lick
   USA: lɪ'k UK: lɪk
nyal-falv
  1. slobber
   USA: slɔ'bəː· UK: slɔbər
nyal-fal vkitv
  1. slobber over sy
   USA: slɔ'bəː· oʊ'vəː· saɪ'
nyalintásnoun
  1. informal lick
   USA: lɪ'k UK: lɪk
nyalizikv
  1. suck up to sy
   USA: sʌ'k ʌ'p tʌ· saɪ'
nyalni valakinek (nemileg)exp
  1. go down on someone
   USA: goʊ' daʊ'n ɔ'n sʌ'mwʌ"n UK: goʊ daʊn ɔn sʌmwʌn
Report or add missing word to a dictionary...