COVID-19 Fight
nyersadj
  1. unprocessed
   USA: ʌ·nprɔː'se"st UK: ʌnprəsest
  1. unkindly
   UK: ʌnkaɪndliː
 1. ind
  1. unfinished
   USA: ʌ·nfɪ'nɪ·ʃt UK: ʌnfɪnɪʃt
  1. undressed
   USA: ʌ·ndre'st UK: ʌndrest
  1. surly
   USA: səː'liː· UK: səːliː
  1. rugged
   USA: rʌ'gʌ·d UK: rʌgɪd
  1. figurative rude
   USA: ruː'd UK: ruːd
  1. Nem minden férjes asszony boldog - torkolt le előbbi nyers, szófukar modorában.
    1. Not all married women are happy, she snapped out in the rude abrupt tone she had used at first.
  2. Hol van itt oly durva, ki római nem kívánna lenni?
    1. Who is here so rude, that would not be a Roman?
  3. Tudod-e, hogy valósággal goromba vagy?
    1. Do you know that you are quite rude?
  1. rough
   USA: rʌ'f UK: rʌf
  1. Mit akar? - szólalt meg egy nyers hang.
    1. What do you want? said a rough voice.
  1. raw
   USA: rɔ' UK: rɔː
  1. ramage
   USA: ræ'mɪ·ʤ UK: ræmeɪʤ
  1. figurative pure
   USA: pyʊ'r UK: pjʊər
  1. literary naked
   USA: neɪ'kʌ·d UK: neɪkɪd
  1. indelicate
   USA: ɪ"nde'lɪ·kʌ·t UK: ɪndelɪkət
  1. informal homespun
   USA: hoʊ'mspʌ"n UK: hoʊmspʌn
  1. harsh
   USA: hɔ'rʃ UK: hɑʃ
  1. gruff
   USA: grʌ'f UK: grʌf
  1. green
   USA: griː'n UK: griːn
  1. scientific literary feral
   USA: fe'rʌ·l UK: fɪərəl
  1. ecru
   USA: e'kruː· UK: eɪkruː
  1. crude
   USA: kruː'd UK: kruːd
  1. coarse
   USA: kɔː'rs UK: kɔːs
  1. burly
   USA: bəː'liː· UK: bəːliː
  1. brusque
   USA: brʌ'sk UK: bruːsk
  1. blunt
   USA: blʌ'nt UK: blʌnt
  1. assertive
   USA: ʌ·səː'tɪ·v UK: əsəːtɪv
nyers bányakőnoun
 1. arch
  1. rubble
   USA: rʌ'bʌ·l UK: rʌbl
nyers bőrnoun
  1. skin
   USA: skɪ'n UK: skɪn
nyers cinkexp
  1. crude zinc
   USA: kruː'd zɪ'ŋk UK: kruːd zɪŋk
nyers de jószívűexp
nyers embernoun
  1. bushwhacker
   UK: bʊʃwækər
nyers erőexp
  1. brute force
   USA: bruː't fɔː'rs UK: bruːt fɔːs
nyers erőszakkalexp
  1. by sheer force
   USA: baɪ' ʃɪ'r fɔː'rs UK: baɪ ʃɪər fɔːs
nyers horganyexp
  1. crude zinc
   USA: kruː'd zɪ'ŋk UK: kruːd zɪŋk
nyers koncertfelvételv
  1. bootleg
   USA: buː'tle"g UK: buːtleg
nyers modornoun
  1. gruffness
   UK: grʌfnəs
nyers modorúadj
  1. bluff
   USA: blʌ'f UK: blʌf
nyers (modorú) emberexp
  1. man of coarse fibre
   USA: mæ'n ʌ·v kɔː'rs faɪ'bəː· UK: mæn ɔv kɔːs faɪbər
  1. man of coarse fiber
   USA: mæ'n ʌ·v kɔː'rs faɪ'bəː· UK: mæn ɔv kɔːs fɪbər
nyers nádcukornoun
  1. concrete
   USA: kɔ'nkriː·t UK: kɔŋkriːt
nyers színűadj
  1. ecru
   USA: e'kruː· UK: eɪkruː
nyers tényeknoun
  1. low-down
   USA: loʊ'daʊ"n UK: loʊdaʊn
nyers tőzegnoun
  1. muskeg
   UK: mʌskeg
nyers visszautasításnoun
  1. snub
   USA: snʌ'b UK: snʌb
nyers állapotadj
  1. rough
   USA: rʌ'f UK: rʌf
nyersanyagnoun
  1. stuff
   USA: stʌ'f UK: stʌf
 1. ind
  1. stock
   USA: stɔ'k UK: stɔk
  1. staple
   USA: steɪ'pʌ·l UK: steɪpl
  1. raw material
   USA: rɔ' mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: rɔː mətɪərɪəl
Report or add missing word to a dictionary...