COVID-19 Fight
80 matches in 9 dictionaries. Details
nyitott3
  1. roofless
   UK: ruːfləs
  1. opened
   USA: oʊ'pʌ·nd UK: oʊpənd
  1. open
   USA: oʊ'pʌ·n UK: oʊpən
nyitott csűr1
  1. hovel
   USA: hʌ'vʌ·l UK: hɔvl
nyitott kétüléses gépkocsi1
 1. 629.33
  1. roadster
   USA: roʊ'dstəː· UK: roʊdstər
nyitott kocsi1
  1. cabriolet
   USA: kæ"briː·oʊ·le't UK: kæbriːoʊlet
nyitott, nyilvános; nyit3
  1. open
   USA: oʊ'pʌ·n UK: oʊpən
nyitott pajta1
  1. hovel
   USA: hʌ'vʌ·l UK: hɔvl
nyitott sportautó1
 1. 629.33
  1. roadster
   USA: roʊ'dstəː· UK: roʊdstər
nyitott szemmel jár2
  1. keep one's eyes peeled
   USA: kiː'p wʌ'nz aɪ'z piː'ld UK: kiːp wʌnz aɪz piːld
nyitott szívműtét13
nyitott teherkocsi1
 1. 656.2
  1. drag
   USA: dræ'g UK: dræg
(nyitott)uszoda1
nyitott uszoda13
  1. outdoor swimming pool
   USA: aʊ'tdɔː"r swɪ'mɪ·ŋ puː'l UK: aʊtdɔːr swɪmɪŋ puːl
nyitott vasúti teherkocsi1
  1. wagon
   USA: wæ'gʌ·n UK: wægən
félig nyitott3
  1. ajar
   USA: ʌ·ʤɔ'r UK: əʤɑr
mindig nyitott3
  1. 3.3 lidless
   UK: lɪdləs
ki nem nyitott3
  1. unopened
   USA: ʌ·noʊ'pʌ·nd UK: ʌnoʊpənd
túl sok nyitott file13
  1. too many files open
   USA: tuː' me'niː· faɪ'lz oʊ'pʌ·n UK: tuː meniː faɪlz oʊpən
nyitottadj
  1. offen
   'ɔfən
nyitott teherkocsinoun
  1. e Lore
   'loːrə
   1. pluralForm:
   2. Lore Loren
   1. genitiveForm:
   2. Lore
nyitott3
Report or add missing word to a dictionary...