COVID-19 Fight
35 matches in 6 dictionaries. Details
nyomor(úság)noun
  1. penury
   USA: pe'nyəː·iː· UK: penjʊəriː
nyomorúságnoun
  1. poverty
   USA: pɔ'vəː·tiː· UK: pɔvətiː
  1. penury
   USA: pe'nyəː·iː· UK: penjʊəriː
  1. misery
   USA: mɪ'zəː·iː· UK: mɪzəriː
  1. grief
   USA: griː'f UK: griːf
  1. extremity
   USA: ɪ·kstre'mʌ·tiː· UK: ɪkstremɪtiː
  1. distress
   USA: dɪ"stre's UK: dɪstres
  1. beggary
   UK: begəriː
  1. affliction
   USA: ʌ·flɪ'kʃʌ·n UK: əflɪkʃn
nyomorúságba döntnoun
  1. beggar
   USA: be'gəː· UK: begər
nyomorúságosadj
  1. woeful
   USA: woʊ'fʌ·l UK: woʊfəl
  1. squalid
   USA: skwɔ'lʌ·d UK: skwɔlɪd
  1. old sorry
   USA: sɔ'riː· UK: sɔriː
  1. informal seedy
   USA: siː'diː· UK: siːdiː
  1. poky
   USA: poʊ'kiː· UK: poʊkiː
  1. pej pitiable
   USA: pɪ'tiː·ʌ·bʌ·l UK: pɪtɪəbl
  1. piteous
   UK: pɪtɪəs
  1. old pelting
   UK: peltɪŋ
  1. miserable
   USA: mɪ'zrʌ·bʌ·l UK: mɪzrəbl
  1. dingy
   USA: dɪ'nʤiː· UK: dɪŋgiː
  1. deplorable
   USA: dʌ·plɔː'rʌ·bʌ·l UK: dɪplɔːrəbl
  1. beggarly
   UK: begəliː
  1. abject
   USA: æ'bʤe·kt UK: æbʤekt
nyomorúságos alamizsnanoun
  1. pittance
   USA: pɪ'tʌ·ns UK: pɪtns
nyomorúságosanadv
  1. abjectly
   UK: æbʤektliː
nyomorúságos lakásnoun
  1. informal hole
   USA: hoʊ'l UK: hoʊl
nyomorúságnoun
  1. r Jammer
   'ʝamɐ
   1. genitiveForm:
   2. Jammers
  1. s Elend
   'eːlɛnt
nyomorúságba döntv
nyomorúságosadj
nyomorúságnoun
  1. informal f purée
  1. informal f pommade
  1. informal f panne
  1. f mistoufle
   informal
nyomorúságosadj
nyomorúságosadj
  1. főnév előtt misérable
nyomorúságos lakásnoun
nyomorúságundef
nyomorúságnoun
  1. old pauperie
   f paupérie
nyomorúságosundef
  1. literary Tuscan vilio
  1. literary vile
  1. literary tapino
  1. informal stitico
   stítico
  1. squallido
   squállido
  1. povero
   póvero
  1. misero
   mísero
  1. miserevole
   miserévole
  1. miserabile
   miserábile
  1. literary dolente
  1. old brullo
nyomorúságosadj
  1. rare literary trito
  1. literary tristo
  1. piccolo
   píccolo
  1. literary lasso
  1. Tuscan guitto
nyomorúságosanundef
Report or add missing word to a dictionary...