COVID-19 Fight
nyomtatott betűnoun
  1. printed letter
   USA: prɪ'nʌ·d le'təː· UK: prɪntɪd letər
  1. print
   USA: prɪ'nt UK: prɪnt
  1. block letter
   USA: blɔ'k le'təː· UK: blɔk letər
nyomtatott betűkkel írv
  1. print
   USA: prɪ'nt UK: prɪnt
kérjük nyomtatott betűkkel irniexp
  1. block letters please
   USA: blɔ'k le'təː·z pliː'z UK: blɔk letəz pliːz
kérjük nyomtatott betűkkel kitölteniexp
  1. please print
   USA: pliː'z prɪ'nt UK: pliːz prɪnt
nyomtatott nagy betűexp
  1. upper case
   USA: ʌ'pəː· keɪ's UK: ʌpər keɪs
Report or add missing word to a dictionary...