107 matches in 9 dictionaries. Details
nyugdíjnoun
  1. superannuation allowance
   UK: suːpərænjʊeɪʃn əlaʊəns
  1. retired pay
   USA: riː·taɪ'rd peɪ' UK: rɪtaɪəd peɪ
  1. pension
   USA: pe'nʃʌ·n UK: pɔnsɪɔn
nyugdíjalapnoun
  1. superannuation fund
   UK: suːpərænjʊeɪʃn fʌnd
nyugdíjasexp
  1. senior citizen
   USA: siː'nyəː· sɪ'tʌ·zʌ·n UK: siːnɪər sɪtɪzən
nyugdíjasadj
  1. retired
   USA: riː·taɪ'rd UK: rɪtaɪəd
  1. pensioner
   USA: pe'nʃʌ·nəː· UK: penʃnər
nyugdíjazv
  1. superannuate
   UK: suːpərænjʊeɪt
  1. retire
   USA: riː"taɪ'əː· UK: rɪtaɪər
nyugdíjazásnoun
  1. superannuation
   UK: suːpərænjʊeɪʃn
  1. UK retiring
   USA: riː·taɪ'rɪ·ŋ UK: rɪtaɪərɪŋ
 1. law
  1. retirement
   USA: rʌ·taɪ'əː·mʌ·nt UK: rɪtaɪəmənt
nyugdíjazhatóadj
  1. pensionable
   UK: penʃnəbl
nyugdíjaz vkitv
  1. pension sy off
   USA: pe'nʃʌ·n saɪ' ɔː'f
nyugdíjba küldv
nyugdíjba megyexp
  1. retire on a pension
   USA: riː"taɪ'əː· ɔ'n eɪ' pe'nʃʌ·n UK: rɪtaɪər ɔn eɪ pɔnsɪɔn
nyugdíjban részesítv
  1. pension
   USA: pe'nʃʌ·n UK: pɔnsɪɔn
nyugdíjban részesít vkitv
  1. pension
   USA: pe'nʃʌ·n UK: pɔnsɪɔn
nyugdíjban vanexp
  1. live in retirement
   USA: lɪ'v ɪ'n rʌ·taɪ'əː·mʌ·nt UK: lɪv ɪn rɪtaɪəmənt
nyugdíjba vonulásnoun
  1. UK retiring
   USA: riː·taɪ'rɪ·ŋ UK: rɪtaɪərɪŋ
nyugdíjba vonulóadj
  1. retiring
   USA: riː·taɪ'rɪ·ŋ UK: rɪtaɪərɪŋ
nyugdíjjárulékexp
  1. superannuation tax
   UK: suːpərænjʊeɪʃn tæks
nyugdíjjogosultadj
  1. pensionable
   UK: penʃnəbl
nyugdíjkorhatárexp
  1. retiring age
   USA: riː·taɪ'rɪ·ŋ eɪ'ʤ UK: rɪtaɪərɪŋ eɪʤ
öregségi nyugdíjnoun
  1. retirement pension
   USA: rʌ·taɪ'əː·mʌ·nt pe'nʃʌ·n UK: rɪtaɪəmənt pɔnsɪɔn
rokkantsági nyugdíjnoun
  1. disability pension
   USA: dɪ"sʌ·bɪ'lʌ·tiː·z pe'nʃʌ·n UK: dɪsəbɪlɪtiː pɔnsɪɔn
Report or add missing word to a dictionary...