COVID-19 Fight
129 matches in 9 dictionaries. Details
nyugtanoun
  1. voucher
   USA: vaʊ'tʃəː· UK: vaʊtʃər
 1. econ
  1. release
   USA: riː·liː's UK: rɪliːs
 2. econ
  1. receipt
   USA: riː·siː't UK: rɪsiːt
  1. Minden vásárló részére nyugtát állítunk ki bérlet vagy jegyvásárlás alkalmával.
    1. A receipt is given to each customer when purchasing travel passes or tickets.
 3. econ
  1. acquittance
   UK: əkwɪtns
nyugtabélyegnoun
nyugta ellenébenexp
  1. against a receipt
   USA: ʌ·ge'nst eɪ' riː·siː't UK: əgenst eɪ rɪsiːt
nyugtakönyvnoun
  1. receipt book
   USA: riː·siː't bʊ'k UK: rɪsiːt bʊk
nyugtalanadj
  1. yeasty
   UK: jiːstiː
  1. worried
   USA: wəː'iː·d UK: wʌrɪd
  1. unsettled
   USA: ʌ·nse'tʌ·ld UK: ʌnsetld
  1. unrestful
   UK: ʌnrestfʊl
  1. unquiet
   UK: ʌnkwaɪət
  1. uneasy
   USA: ʌ·niː'ziː· UK: ʌniːziː
  1. troublous
   UK: trʌbləs
  1. troubled
   USA: trʌ'bʌ·ld UK: trʌbld
  1. skittish
   USA: skɪ'tɪ·ʃ UK: skɪtɪʃ
  1. figurative ruffled
   USA: rʌ'fʌ·ld UK: rʌfld
  1. restless
   USA: re'stlʌ·s UK: restləs
  1. restive
   USA: re'stɪ·v UK: restɪv
  1. informal hectic
   USA: he'ktɪ·k UK: hektɪk
  1. fidgety
   UK: fɪʤɪtiː
  1. disconcerted
   UK: dɪskənsəːtɪd
  1. apprehensive
   USA: æ"priː·he'nsɪ·v UK: æprɪhensɪv
  1. anxious
   USA: æ'ŋʃʌ·s UK: æŋkʃəs
  1. Aggódó pillantást vetett húgára.
    1. He had an anxious look at his sister.
  2. Az erőd kapitánya igen nyugtalan volt, bár igyekezett leplezni aggodalmát.
    1. The commander of the fort was anxious, though he tried to conceal his apprehensions.
  1. antsy
   USA: æ'ntsiː·
nyugtalan, aggódóadj
  1. uneasy
   USA: ʌ·niː'ziː· UK: ʌniːziː
nyugtalan érverésexp
  1. flurried pulse
   USA: fləː'iː·d pʌ'ls UK: flʌrɪd pʌls
nyugtalan, ideges, feszültv
  1. frustrated
   USA: frʌ'streɪ"tʌ·d UK: frʌstreɪtɪd
nyugtalanítv
  1. trouble
   USA: trʌ'bʌ·l UK: trʌbl
  1. figurative ruffle
   USA: rʌ'fʌ·l UK: rʌfl
  1. informal intrigue
   USA: ɪ"ntriː'g UK: ɪntriːg
  1. harry
   USA: he'riː· UK: hæriː
 1. mil
  1. gall
   USA: gɔː'l UK: gɔːl
  1. fuss
   USA: fʌ's UK: fʌs
  1. fret
   USA: fre't UK: fret
  1. informal flutter
   USA: flʌ'təː· UK: flʌtər
  1. flurry
   USA: fləː'iː· UK: flʌriː
  1. distract
   USA: dɪ"stræ'kt UK: dɪstrækt
  1. disquiet
   USA: dɪ"skwaɪ'ʌ·t UK: dɪskwaɪət
  1. old disease
   USA: dɪ"ziː'z UK: dɪziːz
nyugtalanításnoun
  1. vexation
   UK: vekseɪʃn
nyugtalanitóadj
  1. alarming
   USA: ʌ·lɔ'rmɪ·ŋ UK: əlɑmɪŋ
nyugtalanítóadj
  1. worrying
   USA: wəː'iː·ɪ·ŋ UK: wʌrɪɪŋ
  1. vexing
   USA: ve'ksɪ·ŋ UK: veksɪŋ
  1. upsetting
   USA: ʌ·pse'tɪ·ŋ UK: ʌpsetɪŋ
  1. unrestful
   UK: ʌnrestfʊl
  1. unquiet
   UK: ʌnkwaɪət
  1. unnerving
   USA: ʌ·nəː'vɪ·ŋ UK: ʌnnəːvɪŋ
  1. galling
   USA: gɔː'lɪ·ŋ UK: gɔːlɪŋ
  1. disturbing
   USA: dɪ"stəː'bɪ·ŋ UK: dɪstəːbɪŋ
  1. disquieting
   USA: dɪ"skwaɪ'ʌ·tɪ·ŋ UK: dɪskwaɪətɪŋ
  1. disconcerting
   USA: dɪ"skʌ·nsəː'tɪ·ŋ UK: dɪskənsəːtɪŋ
nyugtalanítóanadv
  1. disconcertingly
   UK: dɪskənsəːtɪŋliː
  1. discomposingly
   UK: dɪskəmpoʊzɪŋliː
nyugtalankodásnoun
  1. worrying
   USA: wəː'iː·ɪ·ŋ UK: wʌrɪɪŋ
  1. worry
   USA: wəː'iː· UK: wʌriː
nyugtalankodikv
  1. worry
   USA: wəː'iː· UK: wʌriː
  1. trouble
   USA: trʌ'bʌ·l UK: trʌbl
  1. jib
   USA: ʤɪ'b UK: ʤɪb
  1. fluster
   USA: flʌ'stəː· UK: flʌstər
  1. fidget
   USA: fɪ'ʤʌ·t UK: fɪʤɪt
  1. bob
   USA: bɔ'b UK: bɔb
nyugtalankodik miattaexp
  1. feel uneasy about
   USA: fiː'l ʌ·niː'ziː· ʌ·baʊ't UK: fiːl ʌniːziː əbaʊt
nyugtalankodik vmi miattv
nyugtalankodó embernoun
  1. worrier
   USA: wəː'iː·əː· UK: wʌrɪə
nyugtalan lelkiismeretűadj
  1. qualmish
   UK: kwɔːmɪʃ
Report or add missing word to a dictionary...