COVID-19 Fight
odaadv
  1. slang tip
   USA: tɪ'p UK: tɪp
  1. hand
   USA: hæ'nd UK: hænd
  1. give away
   USA: gɪ'v ʌ·weɪ' UK: gɪv əweɪ
  1. devote
   USA: dɪ·voʊ't UK: dɪvoʊt
odaadásnoun
  1. devotion
   USA: dɪ·voʊ'ʃʌ·n UK: dɪvoʊʃn
  1. adherence
   USA: ʌ·dhɪ'rʌ·ns UK: ədhɪərəns
odaadóadj
  1. fervid
   USA: fəː'vʌ·d UK: fəːvɪd
  1. devoted
   USA: dɪ·voʊ'tʌ·d UK: dɪvoʊtɪd
  1. dedicated
   USA: de'dʌ·keɪ·tʌ·d UK: dedɪkeɪtɪd
  1. committed
   USA: kʌ·mɪ'tʌ·d UK: kəmɪtɪd
ad, odaadnoun
  1. give
   USA: gɪ'v UK: gɪv
kéz; odaadnoun
  1. hand
   USA: hæ'nd UK: hænd
nevét odaadja vmihezv
a félkaromat odaadnám érteexp
  1. i would give my ears for it
   USA: aɪ' wʊ'd gɪ'v maɪ' iː'rz frəː· ʌ·t UK: aɪ wʊd gɪv maɪ ɪəz fəː ɪt
lelkes, ragaszkodó, odaadóadj
  1. devoted
   USA: dɪ·voʊ'tʌ·d UK: dɪvoʊtɪd
Report or add missing word to a dictionary...