COVID-19 Fight
5 matches in 2 dictionaries. Details
of all sortsnoun USA: ʌ·v ɔː'l sɔː'rts UK: ɔv ɔːl sɔːts
all sorts ofexp USA: ɔː'l sɔː'rts ʌ·v UK: ɔːl sɔːts ɔv
all sorts and conditions of menexp USA: ɔː'l sɔː'rts ʌ·nd kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz ʌ·v me'n UK: ɔːl sɔːts ənd kəndɪʃnz ɔv men
all sorts of peopleundef
all sorts of thingsundef
Report or add missing word to a dictionary...