COVID-19 Fight
off / be -13 USA: ɔː'f biː· UK: ɔf biː
be full off beans13 USA: biː· fʊ'l ɔː'f biː'nz UK: biː fʊl ɔf biːnz
be a bit off13 USA: biː· eɪ' bɪ't ɔː'f UK: biː eɪ bɪt ɔf
bear off2 2.2 USA: be'r ɔː'f UK: beər ɔf
beat off2 2.2 USA: biː't ɔː'f UK: biːt ɔf
be given off2 USA: biː· gɪ'vʌ·n ɔː'f UK: biː gɪvn ɔf
be badly off13 USA: biː· bæ'dliː· ɔː'f UK: biː bædliː ɔf
be better off13 USA: biː· be'təː· ɔː'f UK: biː betər ɔf
be browned off13 USA: biː· braʊ'nd ɔː'f UK: biː braʊnd ɔf
be off!13 USA: biː· ɔː'f UK: biː ɔf
be off2 2.1 USA: biː· ɔː'f UK: biː ɔf
be off its oats3 USA: biː· ɔː'f ʌ·ts oʊ'ts UK: biː ɔf ɪts oʊts
be off colour13 UK: biː ɔf kʌlər
be off color13 USA: biː· ɔː'f kɔː'ləː· UK: biː ɔf kɔlər
best defence is offence13 UK: best dɪfens ɪz əfens
betting office1 USA: be'tɪ·ŋ ɔː'fʌ·s UK: betɪŋ ɔfɪs
be carried off one's legs2 USA: biː· kæ'riː·d ɔː'f wʌ'nz le'gz UK: biː kærɪd ɔf wʌnz legz
be off one's guard3 USA: biː· ɔː'f wʌ'nz gɔ'rd UK: biː ɔf wʌnz gɑd
be off one's beat2 USA: biː· ɔː'f wʌ'nz biː't UK: biː ɔf wʌnz biːt
be off one's food13 USA: biː· ɔː'f wʌ'nz fuː'd UK: biː ɔf wʌnz fuːd
Report or add missing word to a dictionary...