COVID-19 Fight
operatev intrans v USA: ɔ'pəː·eɪ"t UK: ɔpəreɪt
-operatedundef USA: ɔ'pəː·eɪ"tʌ·d UK: ɔpəreɪtɪd
operatesv USA: ɔ'pəː·eɪ"ts UK: ɔpəreɪts
be operated onexp USA: biː· ɔ'pəː·eɪ"tʌ·d ɔ'n UK: biː ɔpəreɪtɪd ɔn
hand operated ventilatorexp USA: hæ'nd ɔ'pəː·eɪ"tʌ·d ve'nʌ·leɪ"təː· UK: hænd ɔpəreɪtɪd ventɪleɪtər
Report or add missing word to a dictionary...