COVID-19 Fight
275 matches in 5 dictionaries. Details
word ordernoun USA: wəː'd ɔː'rdəː· UK: wəːd ɔːdər
hospital orderlyexp USA: hɔ'spɪ"tʌ·l ɔː'rdəː·liː· UK: hɔspɪtl ɔːdəliː
mounted orderlyexp USA: maʊ'nʌ·d ɔː'rdəː·liː· UK: maʊntɪd ɔːdəliː
street orderlynoun USA: striː't ɔː'rdəː·liː· UK: striːt ɔːdəliː
ward orderlyexp USA: wɔː'rd ɔː'rdəː·liː· UK: wɔːd ɔːdəliː
in order of sgexp
by order of syexp USA: baɪ' ɔː'rdəː· ʌ·v saɪ'
old order of thingsexp USA: oʊ'ld ɔː'rdəː· ʌ·v θɪ'ŋz UK: oʊld ɔːdər ɔv θɪŋz
holy ordersexp USA: hoʊ'liː· ɔː'rdəː·z UK: hoʊliː ɔːdəz
marching ordersnoun USA: mɔ'rtʃɪ·ŋ ɔː'rdəː·z UK: mɑtʃɪŋ ɔːdəz
minor ordersexp USA: maɪ'nəː· ɔː'rdəː·z UK: maɪnər ɔːdəz
mobilization ordersexp USA: moʊ"bʌ·lʌ·zeɪ'ʃʌ·n ɔː'rdəː·z UK: moʊbɪlaɪzeɪʃn ɔːdəz
standing ordersexp USA: stæ'ndɪ·ŋ ɔː'rdəː·z UK: stændɪŋ ɔːdəz
all orders and degrees of menexp USA: ɔː'l ɔː'rdəː·z ʌ·nd dɪ·griː'z ʌ·v me'n UK: ɔːl ɔːdəz ənd dɪgriːz ɔv men
all orders & degrees of menexp USA: ɔː'l ɔː'rdəː·z dɪ·griː'z ʌ·v me'n UK: ɔːl ɔːdəz dɪgriːz ɔv men
for order's sakeexp USA: frəː· ɔː'rdəː·z seɪ'k UK: fəː ɔːdəz seɪk
in order thatexp USA: ɪ'n ɔː'rdəː· ðʌ·t UK: ɪn ɔːdər ðət
in order toexp USA: ɪ'n ɔː'rdəː· tʌ· UK: ɪn ɔːdər tuː
be in orderexp USA: biː· ɪ'n ɔː'rdəː· UK: biː ɪn ɔːdər
call to orderexp USA: kɔː'l tʌ· ɔː'rdəː· UK: kɔːl tuː ɔːdər
Report or add missing word to a dictionary...