COVID-19 Fight
275 matches in 5 dictionaries. Details
effect an orderexp USA: iː'fe·kt ʌ·n ɔː'rdəː· UK: ɪfekt ən ɔːdər
execute an orderv USA: e'ksʌ·kyuː"t ʌ·n ɔː'rdəː· UK: eksɪkjuːt ən ɔːdər
fill an orderv USA: fɪ'l ʌ·n ɔː'rdəː· UK: fɪl ən ɔːdər
in alphabetical orderadv USA: ɪ'n æ"lfʌ·be'tɪ·kʌ·l ɔː'rdəː· UK: ɪn ælfəbetɪkl ɔːdər
in marching orderexp USA: ɪ'n mɔ'rtʃɪ·ŋ ɔː'rdəː· UK: ɪn mɑtʃɪŋ ɔːdər
in reverse orderexp USA: ɪ'n riː·vəː's ɔː'rdəː· UK: ɪn rɪvəːs ɔːdər
in running orderexp USA: ɪ'n rʌ'nɪ·ŋ ɔː'rdəː· UK: ɪn rʌnɪŋ ɔːdər
in working orderexp USA: ɪ'n wəː'kɪ·ŋ ɔː'rdəː· UK: ɪn wəːkɪŋ ɔːdər
is in orderexp USA: ʌ·z ɪ'n ɔː'rdəː· UK: ɪz ɪn ɔːdər
law and orderexp USA: lɔ' ʌ·nd ɔː'rdəː· UK: lɔː ənd ɔːdər
made to orderexp USA: meɪ'd tʌ· ɔː'rdəː· UK: meɪd tuː ɔːdər
place an orderexp USA: pleɪ's ʌ·n ɔː'rdəː· UK: pleɪs ən ɔːdər
place in orderexp USA: pleɪ's ɪ'n ɔː'rdəː· UK: pleɪs ɪn ɔːdər
prompt collection (order)exp USA: prɔ'mpt kʌ·le'kʃʌ·n ɔː'rdəː· UK: prɔmpt kəlekʃn ɔːdər
right / the - orderexp USA: raɪ't ðiː· ɔː'rdəː· UK: raɪt ðiː ɔːdər
set in orderv USA: se't ɪ'n ɔː'rdəː· UK: set ɪn ɔːdər
in an orderly fashionexp USA: ɪ'n ʌ·n ɔː'rdəː·liː· fæ'ʃʌ·n UK: ɪn ən ɔːdəliː fæʃn
of the order ofexp USA: ʌ·v ðiː· ɔː'rdəː· ʌ·v UK: ɔv ðiː ɔːdər ɔv
in the order of sgexp
Report or add missing word to a dictionary...