COVID-19 Fight
275 matches in 5 dictionaries.
the old order of thingexp USA: ðiː· oʊ'ld ɔː'rdəː· ʌ·v θɪ'ŋ UK: ðiː oʊld ɔːdər ɔv θɪŋ
be in good orderv USA: biː· ɪ'n gʌ·d ɔː'rdəː· UK: biː ɪn gʊd ɔːdər
be in working orderv USA: biː· ɪ'n wəː'kɪ·ŋ ɔː'rdəː· UK: biː ɪn wəːkɪŋ ɔːdər
be out of orderexp USA: biː· aʊ't ʌ·v ɔː'rdəː· UK: biː aʊt ɔv ɔːdər
in a fixed orderexp USA: ɪ'n eɪ' fɪ'kst ɔː'rdəː· UK: ɪn eɪ fɪkst ɔːdər
is out of orderexp USA: ʌ·z aʊ't ʌ·v ɔː'rdəː· UK: ɪz aʊt ɔv ɔːdər
of quite another orderexp USA: ʌ·v kwaɪ't ʌ·nʌ'ðəː· ɔː'rdəː· UK: ɔv kwaɪt ənʌðər ɔːdər
out / be - of orderexp USA: aʊ't biː· ʌ·v ɔː'rdəː· UK: aʊt biː ɔv ɔːdər
put out of orderv USA: pʊ't aʊ't ʌ·v ɔː'rdəː· UK: pʊt aʊt ɔv ɔːdər
that's a large order!exp UK: ðəts eɪ lɑʤ ɔːdər
that's a tall order!exp UK: ðəts eɪ tɔːl ɔːdər
call a meeting to orderexp USA: kɔː'l eɪ' miː'tɪ·ŋ tʌ· ɔː'rdəː· UK: kɔːl eɪ miːtɪŋ tuː ɔːdər
considerations of quite another orderexp USA: kʌ·nsɪ"dəː·eɪ'ʃʌ·nz ʌ·v kwaɪ't ʌ·nʌ'ðəː· ɔː'rdəː· UK: kənsɪdəreɪʃnz ɔv kwaɪt ənʌðər ɔːdər
is in good working orderv USA: ʌ·z ɪ'n gʌ·d wəː'kɪ·ŋ ɔː'rdəː· UK: ɪz ɪn gʊd wəːkɪŋ ɔːdər
order aboutundef
order blankundef
order bookundef
Report or add missing word to a dictionary...