15 matches in 6 dictionaries. Details
osztályrésznoun
  1. share
   USA: ʃe'r UK: ʃeər
  1. portion
   USA: pɔː'rʃʌ·n UK: pɔːʃn
 1. law
  1. moiety
   UK: mɔɪətiː
  1. Lot
   USA: lɔ't UK: lɔt
  1. Aus cut
   USA: kʌ't UK: kʌt
  1. cup
   USA: kʌ'p UK: kʌp
  1. cast
   USA: kæ'st UK: kɑst
osztályrészéül jutv
  1. fall to one's share
   USA: fɔ'l tʌ· wʌ'nz ʃe'r UK: fɔːl tuː wʌnz ʃeər
osztályrészül jut vkinekv
törvényes osztályrésznoun
osztályrésznoun
  1. r Teil (s)
   'taɪl 'ɛs
  1. s Los
   'loːs
  1. r Anteil
   'antaɪl
   1. pluralForm:
   2. Anteile
   1. genitiveForm:
   2. Anteiles
   3. Anteils
osztályrészül jutv
  1. anheimfallen
   an'haɪmfalən
juttat (osztályrészül)v
  1. bescheiden
   bə'ʃaɪdən
osztályrésznoun
osztályrésznoun
 1. örökségből
  1. m lot
osztályrészundef
osztályrésznoun
osztályrészül jutundef
elveszi osztályrészétundef
osztályrésznoun
Report or add missing word to a dictionary...