17 matches in 7 dictionaries. Details
pótléknoun
  1. surrogate
   USA: səː'ʌ·geɪ"t UK: sʌrəgeɪt
  1. make-weight
   UK: meɪkweɪt
  1. ersatz
   USA: e'rzɔ"ts UK: eəzæts
  1. complement
   USA: kɔ'mplʌ·mʌ·nt UK: kɔmplɪmənt
  1. allowance
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: əlaʊəns
családi pótléknoun
  1. family allowance
   USA: fæ'mliː· ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: fæməliː əlaʊəns
különélési pótlékexp
  1. separation allowance
   USA: se"pəː·eɪ'ʃʌ·n ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: sepəreɪʃn əlaʊəns
személyi pótlékexp
  1. personal allowance
   USA: pəː'sʌ·nʌ·l ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: pəːsənl əlaʊəns
veszélyességi pótléknoun
  1. danger money
   USA: deɪ'nʤəː· mʌ'niː· UK: deɪnʤər mʌniː
helyettes, pótlék, pótanyag, helyettesít, pótolnoun
  1. substitute
   USA: sʌ'bstʌ·tuː"t UK: sʌbstɪtjuːt
pótléknoun
  1. r Zuschlag
   1. genitiveForm:
   2. Zuschlag
  1. r Zusatz
   'tsuːzats
  1. e Zulage
   1. pluralForm:
   2. Zulagen
   1. genitiveForm:
   2. Zulage
  1. r Ersatz
   ɛɐ'zats
   1. genitiveForm:
   2. Ersatzes
családi pótléknoun
családi pótléknoun
családi pótlékundef
pótlékundef
  1. old recluta
   récluta, rég.: reclúta
 1. nehéz munkakörülményekért, viselt költségekért stb.
pótléknoun
  1. succedaneo
   0 succedáneo
  1. old sorrogato
   0
családi pótlékundef
éjszakai pótlékundef
pótlékundef
  1. nyelvpótlék
    1. ~ за език
  1. családi pótlék
    1. -и за деца
    1. детски/семейни -и
  1. családi pótlék
    1. -и за деца
    1. детски/семейни -и
pótléknoun
Report or add missing word to a dictionary...