COVID-19 Fight
parametersnoun USA: pəː·æ'mʌ·təː·z UK: pəræmɪtəz
parameters not compatibleexp USA: pəː·æ'mʌ·təː·z nɔ't kʌ·mpæ'tʌ·bʌ·l UK: pəræmɪtəz nɔt kəmpætəbl
incorrect numbers of parametersexp USA: ɪ"nkəː·e'kt nʌ'mbəː·z ʌ·v pəː·æ'mʌ·təː·z UK: ɪnkərekt nʌmbəz ɔv pəræmɪtəz
Report or add missing word to a dictionary...