COVID-19 Fight
109 matches in 10 dictionaries. Details
partyadj USA: pɔ'rtiː· UK: pɑtiː
party at fault in the accidentexp USA: pɔ'rtiː· æ't fɔː'lt ɪ'n ðiː· æ'ksʌ·dʌ·nt UK: pɑtiː ət fɔːlt ɪn ðiː æksɪdənt
party cardexp USA: pɔ'rtiː· kɔ'rd UK: pɑtiː kɑd
party-coloredadj
party-colouredadj
party hacknoun USA: pɔ'rtiː· hæ'k UK: pɑtiː hæk
party leadernoun USA: pɔ'rtiː· liː'dəː· UK: pɑtiː liːdər
party-linenoun
party-mannoun
party meetingexp USA: pɔ'rtiː· miː'tɪ·ŋ UK: pɑtiː miːtɪŋ
party membernoun USA: pɔ'rtiː· me'mbəː· UK: pɑtiː membər
party platformnoun USA: pɔ'rtiː· plæ'tfɔː"rm UK: pɑtiː plætfɔːm
party politicsexp USA: pɔ'rtiː· pɔ'lʌ·tɪ"ks UK: pɑtiː pɔlɪtɪz
party-spiritnoun
party to the contractnoun USA: pɔ'rtiː· tʌ· ðiː· kʌ·ntræ'kt UK: pɑtiː tuː ðiː kɔntrækt
party whipnoun USA: pɔ'rtiː· hwɪ'p UK: pɑtiː wɪp
party workernoun USA: pɔ'rtiː· wəː'kəː· UK: pɑtiː wəːkər
advance partyexp USA: ʌ·dvæ'ns pɔ'rtiː· UK: ədvɑns pɑtiː
adverse partyexp USA: ʌ·dvəː's pɔ'rtiː· UK: ædvəːs pɑtiː
Report or add missing word to a dictionary...