peg downv trans v USA: pe'g daʊ'n UK: peg daʊn
  1. figurative
come down a pegv USA: kʌ'm daʊ'n eɪ' pe'g UK: kʌm daʊn eɪ peg
take sy down a pegv USA: teɪ'k saɪ' daʊ'n eɪ' pe'g
Report or add missing word to a dictionary...