COVID-19 Fight
480 matches in 19 dictionaries.
penicilinnoun
  1. penicillin
   USA: pe"nʌ·sɪ'lʌ·n UK: penɪsɪlɪn
penicillinnoun
  1. penicillin
   USA: pe"nʌ·sɪ'lʌ·n UK: penɪsɪlɪn
penitencianoun
  1. penitence
   UK: penɪtəns
  1. penance
   USA: pe'nʌ·ns UK: penəns
gitárt pengetexp
  1. twang a guitar
   USA: twɔ'ŋ eɪ' gʌ·tɔ'r UK: twæŋ eɪ gɪtɑr
leélez (pengét)v
  1. edge off
   USA: e'ʤ ɔː'f UK: eʤ ɔf
éles pengetésnoun
  1. plunk
   USA: plʌ'ŋk UK: plʌŋk
  1. plonk
   UK: plɔŋk
erős pengetésnoun
  1. plunk
   USA: plʌ'ŋk UK: plʌŋk
  1. plonk
   UK: plɔŋk
egy húron pendülnekexp
  1. they are thick as thieves
   USA: ðeɪ' əː· θɪ'k e'z θiː'vz UK: ðeɪ ɑr θɪk əz θiːvz
  1. they are finger and thumb
   USA: ðeɪ' əː· fɪ'ŋgəː· ʌ·nd θʌ'm UK: ðeɪ ɑr fɪŋgər ənd θʌm
  1. they are all tarred with the same brush
   USA: ðeɪ' əː· ɔː'l tɔ'rd wʌ·ð ðiː· seɪ'm brʌ'ʃ UK: ðeɪ ɑr ɔːl tɑd wɪð ðiː seɪm brʌʃ
más húrokat pengetexp
  1. sing another tune
   USA: sɪ'ŋ ʌ·nʌ'ðəː· tuː'n UK: sɪŋ ənʌðər tjuːn
  1. alter one's tone
   USA: ɔː'ltəː· wʌ'nz toʊ'n UK: ɔːltər wʌnz toʊn
pénisznoun
  1. penis
   USA: piː'nʌ·s UK: piːnɪs
(merev) pénisznoun
makk (péniszen)noun
  1. cockhead
   UK: kɔkhed
penésznoun
  1. r Schimmel
   'ʃɪməl
   1. pluralForm:
   2. Schimmel
   1. genitiveForm:
   2. Schimmels
  1. r Muff
   'mʊf
   1. genitiveForm:
   2. Muffes
   3. Muffs
  1. r Dumpf
   'dʊmpf
penészedikv
  1. figurative schimmeln
   'ʃɪməln
penészesv
  1. schimmeln
   'ʃɪməln
penészfoltnoun
pengenoun
  1. s Messer
   'mɛsɐ
   1. pluralForm:
   2. Messer
   1. genitiveForm:
   2. Messers
  1. e Klinge
   'klɪŋə
   1. pluralForm:
   2. Klingen
   1. genitiveForm:
   2. Klinge
 1. hist
  1. e Fuchtel
   'fʊxtəl
   1. pluralForm:
   2. Fuchteln
   1. genitiveForm:
   2. Fuchtel
pengetv
  1. hangot adva schlagen
   'ʃlaːgən
pengetv
 1. music
  1. zupfen
   'tsʊpfən
Report or add missing word to a dictionary...