COVID-19 Fight
500 matches in 9 dictionaries. Details
contact personexp USA: kɔ'ntæ"kt pəː'sʌ·n UK: kɔntækt pəːsn
difficult personexp USA: dɪ'fʌ·kʌ·lt pəː'sʌ·n UK: dɪfɪkəlt pəːsn
description of personnoun USA: dʌ·skrɪ'pʃʌ·n ʌ·v pəː'sʌ·n UK: dɪskrɪpʃn ɔv pəːsn
disorderly personexp USA: dɪ"sɔː'rdəː·liː· pəː'sʌ·n UK: dɪsɔːdəliː pəːsn
clueless personexp USA: kluː'lʌ·s pəː'sʌ·n UK: kluːles pəːsn
in personexp USA: ɪ'n pəː'sʌ·n UK: ɪn pəːsn
legal personexp USA: liː'gʌ·l pəː'sʌ·n UK: liːgl pəːsn
no personexp USA: noʊ' pəː'sʌ·n UK: noʊ pəːsn
natural personexp USA: næ'tʃrʌ·l pəː'sʌ·n UK: nætʃrəl pəːsn
natural personexp USA: næ'tʃrʌ·l pəː'sʌ·n UK: nætʃrəl pəːsn
person / in -adv USA: pəː'sʌ·n ɪ'n UK: pəːsn ɪn
person in chargeexp USA: pəː'sʌ·n ɪ'n tʃɔ'rʤ UK: pəːsn ɪn tʃɑʤ
personnoun USA: pəː'sʌ·n UK: pəːsn
personv trans v USA: pəː'sʌ·n UK: pəːsn
per personexp USA: pəː' pəː'sʌ·n UK: pəːr pəːsn
a difficult personexp USA: eɪ' dɪ'fʌ·kʌ·lt pəː'sʌ·n UK: eɪ dɪfɪkəlt pəːsn
artificial personexp USA: ɔ"rtʌ·fɪ'ʃʌ·l pəː'sʌ·n UK: ɑtɪfɪʃl pəːsn
persona non grataexp USA: pəː·soʊ'nʌ· nɔ'n grɔ'tʌ· UK: pəːsoʊnə noʊn grɑtə
personableadj USA: pəː'sʌ·nʌ·bʌ·l UK: pəːsənəbl
elevated personagenoun UK: elɪveɪtɪd pəːsənɪʤ
We found too many hits and truncated the result list. To see all desired results, please refine your search criteria by e.g. choosing languages, dictionaries or entering a more specific word to search.
Report or add missing word to a dictionary...