COVID-19 Fight
17 matches in 11 dictionaries. Details
petárdanoun
  1. squib
   UK: skwɪb
 1. mil
  1. petard
   USA: pʌ·tɔ'd UK: pɪtɑd
  1. maroon
   USA: məː·uː'n UK: məruːn
  1. US firecracker
   USA: faɪ'əː·kræ"kəː· UK: faɪəkrækər
sós keksz; petárdanoun
  1. cracker
   USA: kræ'kəː· UK: krækər
petárdanoun
 1. mil
petárdaundef
petárdanoun
petárdadurrogásundef
fütyülő petárdaundef
  1. vernac fischione
petárdanoun
petárdanoun
petárdanoun
petardnoun USA: pʌ·tɔ'd UK: pɪtɑd
hoist with his own petardexp USA: hɔɪ'st wʌ·ð hʌ·z oʊ'n pʌ·tɔ'd UK: hɔɪst wɪð hɪz oʊn pɪtɑd
petardundef
pe'tardnoun
petardaundef
Report or add missing word to a dictionary...