COVID-19 Fight
9 matches in 7 dictionaries. Details
pipacsnoun
  1. red poppy
   USA: re'd pɔ'piː· UK: red pɔpiː
  1. poppy
   USA: pɔ'piː· UK: pɔpiː
  1. Flanders poppy
   USA: flæ'ndəː·z pɔ'piː· UK: flændərz pɔpiː
pipacsnoun
pipacsnoun
pipacsundef
  1. kwiat mak
pipácskanoun
pipacsundef
  1. regional булка
  1. regional божур
  1. piros lett, mint a pipacs
    1. стана червен, като ~
pipacsnoun
Report or add missing word to a dictionary...