COVID-19 Fight
pocketnoun USA: pɔ'kʌ·t UK: pɔkɪt
pocketadj USA: pɔ'kʌ·t UK: pɔkɪt
pocket dictionarynoun USA: pɔ'kʌ·t dɪ'kʃʌ·ne"riː· UK: pɔkɪt dɪkʃənriː
pocket handkerchiefnoun USA: pɔ'kʌ·t hæ'ŋkəː·tʃiː·f UK: pɔkɪt hæŋkətʃɪf
pocket moneynoun USA: pɔ'kʌ·t mʌ'niː· UK: pɔkɪt mʌniː
pocket sizedadj USA: pɔ'kʌ·t saɪ'zd UK: pɔkɪt saɪzd
pocket-booknoun USA: pɔ'kʌ·tbʊ"k UK: pɔkɪtbʊk
pocketbooknoun USA: pɔ'kʌ·tbʊ"k UK: pɔkɪtbʊk
pocket-editionnoun
pocketfuladj USA: pɔ'kʌ·tfʊ"l UK: pɔkɪtfʊl
pocketknifenoun UK: pɔkɪtnaɪf
pocket-knifenoun UK: pɔkɪtnaɪf
pocket-moneynoun
pocket-pickingnoun
pocket-pistolnoun
back pocketnoun USA: bæ'k pɔ'kʌ·t UK: bæk pɔkɪt
line one's pocketsexp USA: laɪ'n wʌ'nz pɔ'kʌ·ts UK: laɪn wʌnz pɔkɪts
have one's pockets well linedexp USA: hæ'v wʌ'nz pɔ'kʌ·ts we'l laɪ'nd UK: hæv wʌnz pɔkɪts wel laɪnd
Report or add missing word to a dictionary...