COVID-19 Fight
82 matches in 7 dictionaries. Details
possession1 USA: pʌ·ze'ʃʌ·n UK: pəzeʃn
possession is nine points of the law13 USA: pʌ·ze'ʃʌ·n ʌ·z naɪ'n pɔɪ'nts ʌ·v ðiː· lɔ' UK: pəzeʃn ɪz naɪn pɔɪnts ɔv ðiː lɔː
possessions1 USA: pʌ·ze'ʃʌ·nz UK: pəzeʃnz
possessive3 USA: pʌ·ze'sɪ·v UK: pəzesɪv
possessive case1 USA: pʌ·ze'sɪ·v keɪ's UK: pəzesɪv keɪs
possessive pronoun13 USA: pʌ·ze'sɪ·v proʊ'naʊ·n UK: pəzesɪv proʊnaʊn
possessor1 USA: pʌ·ze'səː· UK: pəzesər
well possessed13 USA: we'l pʌ·ze'st UK: wel pəzest
be possessed by13 USA: biː· pʌ·ze'st baɪ' UK: biː pəzest baɪ
be possessed by sg2
take possession2 USA: teɪ'k pʌ·ze'ʃʌ·n UK: teɪk pəzeʃn
vacant possession1 USA: veɪ'kʌ·nt pʌ·ze'ʃʌ·n UK: veɪkənt pəzeʃn
take possession of sg2
earthly possessions13 USA: əː'θliː· pʌ·ze'ʃʌ·nz UK: əːθliː pəzeʃnz
like one possessed13 USA: laɪ'k hwʌ'n pʌ·ze'st UK: laɪk wʌn pəzest
be in possession13 USA: biː· ɪ'n pʌ·ze'ʃʌ·n UK: biː ɪn pəzeʃn
come into possession13 USA: kʌ'm ɪ"ntʌ· pʌ·ze'ʃʌ·n UK: kʌm ɪntuː pəzeʃn
enter into possession13 USA: e'nəː· ɪ"ntʌ· pʌ·ze'ʃʌ·n UK: entər ɪntuː pəzeʃn
Report or add missing word to a dictionary...