COVID-19 Fight
providedadj USA: prʌ·vaɪ'dʌ·d UK: prəvaɪdɪd
provided thatexp USA: prʌ·vaɪ'dʌ·d ðʌ·t UK: prəvaɪdɪd ðət
accomodation will be providedexp UK: əkɔmədeɪʃən wɪl biː prəvaɪdɪd
room service is also providedexp USA: ruː'm səː'vʌ·s ʌ·z ɔː'lsoʊ· prʌ·vaɪ'dʌ·d UK: ruːm səːvɪs ɪz ɔːlsoʊ prəvaɪdɪd
Report or add missing word to a dictionary...