COVID-19 Fight
185 matches in 16 dictionaries. Details
puffnoun
  1. stool
   USA: stuː'l UK: stuːl
  1. squab
   UK: skwɔb
  1. pouffe
   UK: puːf
  1. pouf
   UK: puːf
  1. pop
   USA: pɔ'p UK: pɔp
  1. plop
   USA: plɔ'p UK: plɔp
  1. ottoman
   USA: ɔ'tʌ·mʌ·n UK: ɔtəmən
  1. dumpy
   USA: dʌ'mpiː· UK: dʌmpiː
  1. buffet
   USA: bʌ'fʌ·t UK: bʊfeɪ
puffadv
  1. swell
   USA: swe'l UK: swel
puffadásnoun
puffadásnoun
  1. expansion
   USA: ɪ·kspæ'nʃʌ·n UK: ɪkspænʃn
  1. puffy
   USA: pʌ'fiː· UK: pʌfiː
  1. gummy
   USA: gʌ'miː· UK: gʌmiː
  1. flown
   USA: floʊ'n UK: floʊn
puffadtságnoun
  1. puffiness
   UK: pʌfɪnəs
puffanv
  1. regional whang
   USA: hwæ'ŋ UK: wæŋ
puffanásnoun
  1. regional whang
   USA: hwæ'ŋ UK: wæŋ
  1. informal wallop
   USA: wɔ'lʌ·p UK: wɔləp
  1. thud
   USA: θʌ'd UK: θʌd
  1. squelch
   USA: skwe'ltʃ UK: skweltʃ
  1. plump
   USA: plʌ'mp UK: plʌmp
  1. flop
   USA: flɔ'p UK: flɔp
  1. dump
   USA: dʌ'mp UK: dʌmp
puffanásexp
  1. dump
   USA: dʌ'mp UK: dʌmp
puffanó ütésnoun
  1. whop
   UK: wɔp
puffasztv
  1. swell
   USA: swe'l UK: swel
  1. inflate
   USA: ɪ"nfleɪ't UK: ɪnfleɪt
  1. bloat
   USA: bloʊ't UK: bloʊt
puffernoun
  1. puffer
   USA: pʌ'fəː· UK: pʌfə
 1. car
  1. US fender
   USA: fe'ndəː· UK: fendər
puffer-noun
  1. buffer
   USA: bʌ'fəː· UK: bʌfər
puffereknoun
  1. buffers
   USA: bʌ'fəː·z UK: bʌfəz
puffer elején adminisztrációs területexp
  1. buffer prefix
   USA: bʌ'fəː· priː'fɪ·ks UK: bʌfər priːfɪks
pufferezésv
  1. spooling
   UK: spuːlɪŋ
puffer mérete módositvaexp
  1. buffer size adjusted
   USA: bʌ'fəː· saɪ'z ʌ·ʤʌ'stʌ·d UK: bʌfər saɪz əʤʌstɪd
puffer tárolónoun
  1. spooler
   UK: spuːlər
puffer területexp
  1. buffer pool
   USA: bʌ'fəː· puː'l UK: bʌfər puːl
Report or add missing word to a dictionary...