COVID-19 Fight
pull upv intrans v USA: pʊ'l ʌ'p UK: pʊl ʌp
pull up shortexp USA: pʊ'l ʌ'p ʃɔː'rt UK: pʊl ʌp ʃɔːt
pull up toexp USA: pʊ'l ʌ'p tʌ· UK: pʊl ʌp tuː
pull up to syv USA: pʊ'l ʌ'p tʌ· saɪ'
pull up withexp USA: pʊ'l ʌ'p wʌ·ð UK: pʊl ʌp wɪð
pull up with syv USA: pʊ'l ʌ'p wʌ·ð saɪ'
pull your socks up!exp USA: pʊ'l yʊ'r sɔ'ks ʌ'p UK: pʊl jɔːr sɔks ʌp
pull your socks upexp USA: pʊ'l yʊ'r sɔ'ks ʌ'p UK: pʊl jɔːr sɔks ʌp
Report or add missing word to a dictionary...