COVID-19 Fight
67 matches in 13 dictionaries. Details
pure and simpleexp USA: pyʊ'r ʌ·nd sɪ'mpʌ·l UK: pjʊər ənd sɪmpl
pure-bloodadj
pure-bloodedadj
pure-bredadj USA: pyʊ'rbre'd UK: pjʊəbred
purebredadj USA: pyʊ'rbre'd UK: pjʊəbred
pureenoun USA: pyʊ·reɪ' UK: pjʊəreɪ
pure'enoun USA: pyʊ·reɪ' UK: pjʊəreɪ
purelyadv USA: pyʊ'rliː· UK: pjʊəliː
purely female plantexp USA: pyʊ'rliː· fiː'meɪ"l plæ'nt UK: pjʊəliː fiːmeɪl plɑnt
purely pistillate plantexp UK: pjʊəliː pɪstlleɪt plɑnt
pure woolexp USA: pyʊ'r wʊ'l UK: pjʊər wʊl
it's pure guessexp USA: ʌ·ts pyʊ'r ge's UK: ɪts pjʊər ges
out of pure maliceexp USA: aʊ't ʌ·v pyʊ'r mæ'lʌ·s UK: aʊt ɔv pjʊər mælɪs
puréenoun
pureundef
purebredundef
pure coffeeundef
pure cultureundef
pureeundef
Report or add missing word to a dictionary...