COVID-19 Fight
11 matches in 6 dictionaries. Details
ráadásuladv
  1. too
   USA: tuː' UK: tuː
  1. literary therewithal
   UK: ðeəwɪðɔːl
  1. on the side
   USA: ɔ'n ðiː· saɪ'd UK: ɔn ðiː saɪd
  1. moreover
   USA: mɔː·roʊ'vəː· UK: mɔːroʊvər
  1. furthermore
   USA: fəː'ðəː·mɔː"r UK: fəːðəmɔːr
  1. for good measure
   USA: frəː· gʌ·d me'ʒəː· UK: fəː gʊd meʒər
  1. boot
   USA: buː't UK: buːt
  1. and to top it all
   USA: ʌ·nd tʌ· tɔ'p ʌ·t ɔː'l UK: ənd tuː tɔp ɪt ɔːl
  1. additionally
   USA: ʌ·dɪ'ʃnʌ·liː· UK: ədɪʃənəliː
  1. addition / in - (to)
   USA: ʌ·dɪ'ʃʌ·n ɪ'n tʌ· UK: ədɪʃn ɪn tuː
  1. added to which
   USA: æ'dʌ·d tʌ· hwɪ'tʃ UK: ædɪd tuː wɪtʃ
ráadásul adv
  1. informal throw in
   USA: θroʊ' ɪ'n UK: θroʊ ɪn
ráadásul még a tetejébeexp
  1. on the back of
   USA: ɔ'n ðiː· bæ'k ʌ·v UK: ɔn ðiː bæk ɔv
és ráadásulexp
  1. and to top it all
   USA: ʌ·nd tʌ· tɔ'p ʌ·t ɔː'l UK: ənd tuː tɔp ɪt ɔːl
és ráadásul gyenge isexp
  1. and a poor one at that
   USA: ʌ·nd eɪ' pʊ'r hwʌ'n æ't ðʌ·t UK: ənd eɪ pʊər wʌn ət ðət
és ráadásul szegény isexp
  1. and a poor one at that
   USA: ʌ·nd eɪ' pʊ'r hwʌ'n æ't ðʌ·t UK: ənd eɪ pʊər wʌn ət ðət
ráadásuladv
  1. zudem
   tsu'deːm
  1. obendrein
   obən'draɪn
  1. hinzu
   hɪn'tsuː
  1. dabei
   da'baɪ
ráadásuladv
ráadásul...undef
ráadásuladv
Report or add missing word to a dictionary...