COVID-19 Fight
195 matches in 9 dictionaries. Details
rágv
  1. masticate
   UK: mæstɪkeɪt
  1. gnaw
   USA: nɔː' UK: nɔː
  1. chew
   USA: tʃuː' UK: tʃuː
  1. figurative canker
   USA: kæ'ŋkəː· UK: kæŋkər
rágalmakat szór vkirev
  1. cast aspersion upon sy
   USA: kæ'st ʌ·spəː'ʒʌ·n ʌ·pɔ'n saɪ'
rágalmazv
  1. vilify
   USA: vɪ'lʌ·faɪ" UK: vɪlɪfaɪ
  1. traduce
   UK: trədjuːs
  1. smear
   USA: smɪ'r UK: smɪər
  1. slander
   USA: slæ'ndəː· UK: slɑndər
  1. scandalize
   USA: skæ'ndʌ·laɪ"z UK: skændəlaɪz
 1. law
  1. libel
   USA: laɪ'bʌ·l UK: laɪbl
  1. old deprave
   USA: diː·preɪ'v UK: dɪpreɪv
  1. defame
   USA: dʌ·feɪ'm UK: dɪfeɪm
rágalmazásadj
  1. vilification
   USA: vɪ"lʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: vɪlɪfɪkeɪʃn
  1. slander
   USA: slæ'ndəː· UK: slɑndər
  1. mud-slinging
   USA: mʌ'dslɪ"ŋɪ·ŋ UK: mʌdslɪŋɪŋ
  1. libel
   USA: laɪ'bʌ·l UK: laɪbl
  1. defamation
   USA: de"fʌ·meɪ'ʃʌ·n UK: defəmeɪʃn
  1. aspersion
   USA: ʌ·spəː'ʒʌ·n UK: əspəːʃn
rágalmazás/fúrásv
  1. backbite
   USA: bæ'kbaɪ"t UK: bækbaɪt
rágalmazási perexp
  1. action for libel
   USA: æ'kʃʌ·n frəː· laɪ'bʌ·l UK: ækʃn fəː laɪbl
rágalmazóadj
  1. vituperative
   USA: vʌ·tuː'pəː·ʌ·tɪ·v UK: vɪtjuːpərətɪv
  1. vilifier
   UK: vɪlɪfaɪə
  1. traducer
   UK: trədjuːsər
  1. slanderous
   USA: slæ'ndəː·ʌ·s UK: slændərəs
  1. slanderer
   UK: slɑndərər
  1. maligner
   UK: məlaɪnə
  1. libelous
   USA: laɪ'bʌ·lʌ·s
  1. injurious
   USA: ɪ"nʤʊ'riː·ʌ·s UK: ɪnʤʊərɪəs
  1. disparager
   UK: dɪspærɪʤə
  1. defamatory
   USA: dʌ·fæ'mʌ·tɔː"riː· UK: dɪfæmətriː
rágalmazó írásnoun
  1. libel
   USA: laɪ'bʌ·l UK: laɪbl
rágalomnoun
  1. slander
   USA: slæ'ndəː· UK: slɑndər
  1. libel
   USA: laɪ'bʌ·l UK: laɪbl
  1. defamation
   USA: de"fʌ·meɪ'ʃʌ·n UK: defəmeɪʃn
  1. calumny
   USA: kæ'lʌ·mniː· UK: kæləmniː
  1. bat
   USA: bæ't UK: bæt
  1. aspersion
   USA: ʌ·spəː'ʒʌ·n UK: əspəːʃn
rágalomhadjáratnoun
  1. figurative broadside
   USA: brɔː'dsaɪ"d UK: brɔːdsaɪd
rágásnoun
  1. mastication
   UK: mæstɪkeɪʃn
  1. chewing
   USA: tʃuː'ɪ·ŋ UK: tʃuːɪŋ
  1. chew
   USA: tʃuː' UK: tʃuː
rágcsálv
  1. nibble
   USA: nɪ'bʌ·l UK: nɪbl
  1. gnaw
   USA: nɔː' UK: nɔː
  1. gnaw at
   USA: nɔː' æ't UK: nɔː ət
  1. crunch
   USA: krʌ'ntʃ UK: krʌntʃ
  1. chew
   USA: tʃuː' UK: tʃuː
  1. champ
   USA: tʃæ'mp UK: tʃæmp
rágcsálásnoun
  1. chewing
   USA: tʃuː'ɪ·ŋ UK: tʃuːɪŋ
rágcsálnivalónoun
  1. informal munchies
   USA: mʌ'ntʃiː"z
rágcsálónoun
  1. rodent
   USA: roʊ'dʌ·nt UK: roʊdnt
  1. murine
   USA: myʊ'riː"n UK: mjʊərɪn
  1. old mumbler
   UK: mʌmblə
rágcsál vmitv
rágja a körmétexp
  1. nail / bite one's -s
   USA: neɪ'l baɪ't wʌ'nz e's
  1. bite one's nails
   USA: baɪ't wʌ'nz neɪ'lz UK: baɪt wʌnz neɪlz
rágja a zablát (ló)v
  1. fret the bit
   USA: fre't ðiː· bɪ't UK: fret ðiː bɪt
rágniv
  1. chew
   USA: tʃuː' UK: tʃuː
rágnivalónoun
  1. biscuits
   USA: bɪ'skʌ·ts UK: bɪskɪts
Report or add missing word to a dictionary...