COVID-19 Fight
rámenős embernoun
  1. informal US scrapper
   UK: skræpər
  1. man of push and go
   USA: mæ'n ʌ·v pʊ'ʃ ʌ·nd goʊ' UK: mæn ɔv pʊʃ ənd goʊ
  1. hustler
   USA: hʌ'sʌ·ləː· UK: hʌslər
  1. informal goer
   USA: goʊ'əː· UK: goʊə
rámenős, magabiztos ember (szleng)noun
  1. hotshot
   USA: hɔ'tʃɔ"t UK: hɔtʃɔt
Report or add missing word to a dictionary...