COVID-19 Fight
rámenősadj
  1. zippy
   USA: zɪ'piː·
  1. snappy
   USA: snæ'piː· UK: snæpiː
  1. quick on the trigger
   USA: kwɪ'k ɔ'n ðiː· trɪ'gəː· UK: kwɪk ɔn ðiː trɪgər
  1. quick on the draw
   USA: kwɪ'k ɔ'n ðiː· drɔː' UK: kwɪk ɔn ðiː drɔː
  1. pushy
   USA: pʊ'ʃiː·
  1. pushing
   USA: pʊ'ʃɪ·ŋ UK: pʊʃɪŋ
  1. impetuous
   USA: ɪ"mpe'tʃwʌ·s UK: ɪmpetʃʊəs
  1. have guts
   USA: hæ'v gʌ'ts UK: hæv gʌts
  1. full of zip
   USA: fʊ'l ʌ·v zɪ'p UK: fʊl ɔv zɪp
  1. informal US bullet-headed
  1. slang US bouncy
   USA: baʊ'nsiː· UK: baʊnsiː
  1. assertive
   USA: ʌ·səː'tɪ·v UK: əsəːtɪv
  1. figurative abrasive
   USA: ʌ·breɪ'sɪ·v UK: əbreɪsɪv
rámenős eladási módszernoun
  1. pushing
   USA: pʊ'ʃɪ·ŋ UK: pʊʃɪŋ
rámenős embernoun
  1. informal US scrapper
   UK: skræpər
  1. man of push and go
   USA: mæ'n ʌ·v pʊ'ʃ ʌ·nd goʊ' UK: mæn ɔv pʊʃ ənd goʊ
  1. hustler
   USA: hʌ'sʌ·ləː· UK: hʌslər
  1. informal goer
   USA: goʊ'əː· UK: goʊə
rámenős, magabiztos ember (szleng)noun
  1. hotshot
   USA: hɔ'tʃɔ"t UK: hɔtʃɔt
rámenős magatartásnoun
  1. informal US toughness
   USA: tʌ'fnʌ·s UK: tʌfnəs
rámenősenadv
  1. headfirst
   USA: he'dfəː'st UK: hedfəːst
rámenősségnoun
  1. vim
   USA: vɪ'm UK: vɪm
  1. US snap
   USA: snæ'p UK: snæp
  1. informal US kick
   USA: kɪ'k UK: kɪk
  1. hustle
   USA: hʌ'sʌ·l UK: hʌsl
  1. guts
   USA: gʌ'ts UK: gʌts
Report or add missing word to a dictionary...