COVID-19 Fight
rúgv
  1. kick
   USA: kɪ'k UK: kɪk
  1. kick
   USA: kɪ'k UK: kɪk
  1. old ding
   USA: dɪ'ŋ UK: dɪŋ
rúg vmennyirev
  1. total up to
   USA: toʊ'tʌ·l ʌ'p tʌ· UK: toʊtl ʌp tuː
rúgásnoun
  1. shot
   USA: ʃɔ't UK: ʃɔt
  1. kicking
   USA: kɪ'kɪ·ŋ UK: kɪkɪŋ
  1. kick
   USA: kɪ'k UK: kɪk
  1. claw
   USA: klɔː' UK: klɔː
rúgás oldalt előreexp
  1. cow kick
   USA: kaʊ' kɪ'k UK: kaʊ kɪk
rúgóadj
  1. kicking
   USA: kɪ'kɪ·ŋ UK: kɪkɪŋ
rúgós fogónoun
  1. gooseneck
   UK: guːsnek
rúgós lónoun
  1. kicker
   USA: kɪ'kəː· UK: kɪkə
fenékbe rúgexp
  1. kick the posterior
   USA: kɪ'k ðiː· pɔː"stɪ'riː·e·r UK: kɪk ðiː pɔstɪərɪər
gyertyát rúgv
 1. sports
  1. balloon
   USA: bʌ·luː'n UK: bəluːn
seggbe rúgexp
  1. kick bottom
   USA: kɪ'k bɔ'tʌ·m UK: kɪk bɔtəm
sípcsonton rúgv
  1. shin
   USA: ʃɪ'n UK: ʃɪn
  1. hack
   USA: hæ'k UK: hæk
vmennyire rúgv
  1. run to
   USA: rʌ'n tʌ· UK: rʌn tuː
(meg)rúg; rúg; rúgásnoun
  1. kick
   USA: kɪ'k UK: kɪk
sípcsonton rúg vkitv
  1. shin up
   USA: ʃɪ'n ʌ'p UK: ʃɪn ʌp
fenékbe rúgjaexp
  1. kick him in the bottom
   USA: kɪ'k ɪ"m ɪ'n ðiː· bɔ'tʌ·m UK: kɪk hɪm ɪn ðiː bɔtəm
seggbe rúgjaexp
  1. kick him in the arse
   UK: kɪk hɪm ɪn ðiː ɑs
fenékbe rúgniexp
  1. kick in the pants
   USA: kɪ'k ɪ'n ðiː· pæ'nts UK: kɪk ɪn ðiː pænts
gólt rúgniexp
  1. score a goal
   USA: skɔː'r eɪ' goʊ'l UK: skɔːr eɪ goʊl
erős rúgásnoun
labdát magasra rúgv
 1. sports
  1. balloon
   USA: bʌ·luː'n UK: bəluːn
Report or add missing word to a dictionary...