COVID-19 Fight
rabló1
  1. robber
   USA: rɔ'bəː· UK: rɔbər
  1. predatory
   USA: pre'dʌ·tɔː"riː· UK: predətriː
  1. predacious
   UK: prɪdeɪʃəs
  1. 1.3|6.3 1.3|6.3 6 peeler
   USA: piː'ləː· UK: piːlər
  1. 1.3 6 mugger
   USA: mʌ'gəː· UK: mʌgər
  1. harrier
   USA: he'riː·əː· UK: hærɪər
  1. conquistador
   UK: kɔnkwɪstədɔːr
rabló tanya13
  1. shady joint
   USA: ʃeɪ'diː· ʤɔɪ'nt UK: ʃeɪdiː ʤɔɪnt
rabló, útonálló1
  1. muggers
   USA: mʌ'gəː·z UK: mʌgəz
rablóból lesz a legjobb pandúr13
  1. set a thief to catch a thief
   USA: se't eɪ' θiː'f tʌ· kæ'tʃ eɪ' θiː'f UK: set eɪ θiːf tuː kætʃ eɪ θiːf
rablógyilkosság13
  1. murder and robbery
   USA: məː'dəː· ʌ·nd rɔ'bəː·iː· UK: məːdər ənd rɔbəriː
rablótanya13
  1. thieves' kitchen
   USA: θiː'vz kɪ'tʃʌ·n UK: θiːvz kɪtʃɪn
rablótámadás1
  1. 1.2 stick-up
   UK: stɪkʌp
  1. robbery with violence
   USA: rɔ'bəː·iː· wʌ·ð vaɪ'ʌ·lʌ·ns UK: rɔbəriː wɪð vaɪələns
  1. 1.2 6 mugging
   USA: mʌ'gɪ·ŋ UK: mʌgɪŋ
  1. hit
   USA: hɪ't UK: hɪt
  1. heist
   USA: haɪ'st
félkarú rabló13
fosztogató, rabló1
  1. raider
   USA: reɪ'dəː· UK: reɪdər
tengeri rabló1
  1. rover
   UK: roʊvər
portyázó rablóhadjárat2
  1. raid
   USA: reɪ'd UK: reɪd
fegyveres rablótámadás1
  1. holdup
   USA: hoʊ'ldʌ"p UK: hoʊldʌp
  1. 6 hold-up
   USA: hoʊ'ldʌ"p UK: hoʊldʌp
  1. armed robbery
   USA: ɔ'rmd rɔ'bəː·iː· UK: ɑmd rɔbəriː
utcai rablótámadás13
  1. street mugging
   USA: striː't mʌ'gɪ·ŋ UK: striːt mʌgɪŋ
  1. mugging
   USA: mʌ'gɪ·ŋ UK: mʌgɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...