COVID-19 Fight
racketnoun USA: ræ'kʌ·t UK: rækɪt
racketv intrans v USA: ræ'kʌ·t UK: rækɪt
racketeernoun USA: ræ"kʌ·tɪ'r UK: rækətɪər
racketeerv intrans v USA: ræ"kʌ·tɪ'r UK: rækətɪər
racketeeringnoun USA: ræ"kʌ·tɪ'rɪ·ŋ UK: rækətɪərɪŋ
tennis racketnoun USA: te'nɪ"s ræ'kʌ·t UK: tenɪs rækɪt
kick up a racketv USA: kɪ'k ʌ'p eɪ' ræ'kʌ·t UK: kɪk ʌp eɪ rækɪt
be in on a racketv USA: biː· ɪ'n ɔ'n eɪ' ræ'kʌ·t UK: biː ɪn ɔn eɪ rækɪt
Report or add missing word to a dictionary...