rakásnoun
 1. textile
  1. tuck
   USA: tʌ'k UK: tʌk
  1. stack
   USA: stæ'k UK: stæk
  1. setting
   USA: se'tɪ·ŋ UK: setɪŋ
  1. pile
   USA: paɪ'l UK: paɪl
  1. parcel
   USA: pɔ'rsʌ·l UK: pɑsl
  1. informal pej pack
   USA: pæ'k UK: pæk
  1. mound
   USA: maʊ'nd UK: maʊnd
  1. mass
   USA: mæ's UK: mæs
  1. slang lump
   USA: lʌ'mp UK: lʌmp
  1. junk
   USA: ʤʌ'ŋk UK: ʤʌŋk
  1. heap
   USA: hiː'p UK: hiːp
  1. dump
   USA: dʌ'mp UK: dʌmp
  1. conglomerate
   USA: kʌ·nglɔ'məː·ʌ·t UK: kənglɔməreɪt
  1. clump
   USA: klʌ'mp UK: klʌmp
  1. clamp
   USA: klæ'mp UK: klæmp
  1. charging
   USA: tʃɔ'rʤɪ·ŋ UK: tʃɑʤɪŋ
  1. budget
   USA: bʌ'ʤʌ·t UK: bʌʤət
  1. informal batch
   USA: bæ'tʃ UK: bætʃ
egymásra rakásnoun
  1. superposition
   UK: sjuːpəpəzɪʃən
  1. superimposition
   UK: suːpərɪmpəzɪʃn
  1. piling
   USA: paɪ'lɪ·ŋ UK: paɪlɪŋ
hajóba rakásnoun
  1. shipping
   USA: ʃɪ'pɪ·ŋ UK: ʃɪpɪŋ
  1. shipment
   USA: ʃɪ'pmʌ·nt UK: ʃɪpmənt
hajóra rakásnoun
  1. lading
   USA: leɪ'dɪ·ŋ UK: leɪdɪŋ
halom, rakásnoun
  1. Lot
   USA: lɔ't UK: lɔt
nagy rakásnoun
  1. mountain
   USA: maʊ'ntʌ·n UK: maʊntɪn
sínbe rakásnoun
  1. splintering
   USA: splɪ'ntəː·ɪ·ŋ UK: splɪntərɪŋ
egy rakás homokexp
  1. a pile of sand
   USA: eɪ' paɪ'l ʌ·v sæ'nd UK: eɪ paɪl ɔv sænd
az egész rakásexp
  1. the whole blessed lot
   USA: ðiː· hoʊ'l ble'st lɔ't UK: ðiː hoʊl blest lɔt
bucka, kupac, rakásnoun
  1. mound
   USA: maʊ'nd UK: maʊnd
egy nagy rakásnoun
  1. slew
   USA: sluː' UK: sluː
az egész vacak rakásexp
  1. the whole blessed lot
   USA: ðiː· hoʊ'l ble'st lɔ't UK: ðiː hoʊl blest lɔt
Report or add missing word to a dictionary...