13 matches in 5 dictionaries. Details
ratificaundef ratífica
ratificantem f noun
ratificareundef
ratificatorem f noun
 1. rare
 2. rare
 3. rare
  1. nemzetközi egyezményé aláíró
 4. rare
  1. nemzetközi egyezményé aláíró
 5. rare
 6. rare
 7. rare
 8. rare
ratification d’accord
pouvoir de ratification
ratificationnoun USA: ræ"tʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: rætɪfɪkeɪʃn
ratificationundef
ratificationsundef
Report or add missing word to a dictionary...