COVID-19 Fight
12 matches in 2 dictionaries. Details
reasoningnoun USA: riː'zʌ·nɪ·ŋ UK: riːzənɪŋ
reasoningadj USA: riː'zʌ·nɪ·ŋ UK: riːzənɪŋ
close reasoningexp USA: kloʊ'z riː'zʌ·nɪ·ŋ UK: kloʊz riːzənɪŋ
crooked reasoningexp USA: krʊ'kʌ·d riː'zʌ·nɪ·ŋ UK: krʊkt riːzənɪŋ
roundabout reasoningexp USA: raʊ'ndʌ·baʊ"t riː'zʌ·nɪ·ŋ UK: raʊndəbaʊt riːzənɪŋ
faculty of reasoningexp USA: fæ'kʌ·ltiː· ʌ·v riː'zʌ·nɪ·ŋ UK: fækltiː ɔv riːzənɪŋ
power of reasoningexp USA: paʊ'əː· ʌ·v riː'zʌ·nɪ·ŋ UK: paʊər ɔv riːzənɪŋ
there is no reasoning with herexp USA: ðe'r ʌ·z noʊ' riː'zʌ·nɪ·ŋ wʌ·ð həː' UK: ðeər ɪz noʊ riːzənɪŋ wɪð həːr
there is no reasoning with himexp USA: ðe'r ʌ·z noʊ' riː'zʌ·nɪ·ŋ wʌ·ð ɪ"m UK: ðeər ɪz noʊ riːzənɪŋ wɪð hɪm
error in reasoning
errors in reasoning
Report or add missing word to a dictionary...