COVID-19 Fight
21 matches in 6 dictionaries. Details
redőnyexp
  1. venetian blinds
   USA: vʌ·niː'ʃʌ·n blaɪ'ndz UK: vɪniːʃən blaɪndz
  1. shutters
   USA: ʃʌ'təː·z UK: ʃʌtəz
  1. shutter
   USA: ʃʌ'təː· UK: ʃʌtər
  1. US shade
   USA: ʃeɪ'd UK: ʃeɪd
  1. rolling shutter
   USA: roʊ'lɪ·ŋ ʃʌ'təː· UK: roʊlɪŋ ʃʌtər
  1. roll-top
   USA: roʊ'ltɔ"p UK: roʊltɔp
redőnyhevederexp
  1. blind belt
   USA: blaɪ'nd be'lt UK: blaɪnd belt
redőnylécnoun
  1. lath
   USA: læ'θ UK: lɑθ
redőnyös íróasztalexp
  1. roll-top desk
   USA: roʊ'ltɔ"p de'sk UK: roʊltɔp desk
redőnyzárnoun
  1. flap
   USA: flæ'p UK: flæp
redőnyzsalunoun
 1. naut
  1. louver
   UK: luːvə
a redőny le van húzvaexp
  1. the blind is down
   USA: ðiː· blaɪ'nd ʌ·z daʊ'n UK: ðiː blaɪnd ɪz daʊn
amerikai redőnyös íróasztalexp
  1. roll-top desk
   USA: roʊ'ltɔ"p de'sk UK: roʊltɔp desk
lehúzza a redőnytv
  1. put up the shutter
   USA: pʊ't ʌ'p ðiː· ʃʌ'təː· UK: pʊt ʌp ðiː ʃʌtər
redőny1
redőny
 1. ablakon
 2. főleg bolti
 3. főleg bolti
redőny1
  1. avvolgibile
   h avvolgíbile
redőnyjavító1
redőnykészítő1
redőnyös1
lehúzza a redőnyt
redőnyös szekrény
Report or add missing word to a dictionary...