COVID-19 Fight
6 matches in 4 dictionaries. Details
refrigerantem noun
    1. folyadékhoz mint berendezés része hűtő
    1. folyadékhoz visszahűtő
    1. berendezésben hűtőkamra
borsa refrigeranteundef
refrigerantnoun USA: rʌ·frɪ'ʤəː·ʌ·nt UK: rɪfrɪʤərənt
Report or add missing word to a dictionary...