388 matches in 17 dictionaries. Details
regenoun
  1. legend
   USA: le'ʤʌ·nd UK: leʤənd
regenerációnoun
 1. chem ind
  1. recovery
   USA: rɪ·kʌ'vəː·iː· UK: rɪkʌvəriː
regenerálásnoun
  1. regeneration
   USA: riː·ʤe'nəː·eɪ'ʃʌ·n UK: rɪʤenəreɪʃn
 1. ind
  1. reclamation
   USA: re"klʌ·meɪ'ʃʌ·n UK: rekləmeɪʃn
regenerálóadj
  1. regenerative
   UK: rɪʤenərətɪv
  1. regenerating
   USA: riː·ʤe'nəː·eɪ"tɪ·ŋ UK: rɪʤenəreɪtɪŋ
regenerálódásnoun
  1. regeneration
   USA: riː·ʤe'nəː·eɪ'ʃʌ·n UK: rɪʤenəreɪʃn
regeneráló üzemexp
  1. regenerating plant
   USA: riː·ʤe'nəː·eɪ"tɪ·ŋ plæ'nt UK: rɪʤenəreɪtɪŋ plɑnt
regenerátornoun
  1. regenerating furnace
   USA: riː·ʤe'nəː·eɪ"tɪ·ŋ fəː'nʌ·s UK: rɪʤenəreɪtɪŋ fəːnɪs
régebbenadv
  1. formerly
   USA: fɔː'rməː·liː· UK: fɔːməliː
régebben korán keltem.exp
  1. used to / i - get up early.
   USA: yuː'zd tʌ· aɪ' gɪ't ʌ'p əː'liː· UK: juːzd tuː aɪ get ʌp əːliː
régebbiadj
  1. prior
   USA: praɪ'əː· UK: praɪər
régebbi állapotnoun
  1. status quo
   USA: steɪ'tʌ·s kwoʊ' UK: steɪtəs kwoʊ
régebbi lappéldányexp
  1. back number
   USA: bæ'k nʌ'mbəː· UK: bæk nʌmbər
régebbi számexp
  1. back number
   USA: bæ'k nʌ'mbəː· UK: bæk nʌmbər
régenadv
  1. time / a long - ago
   USA: taɪ'm eɪ' lɔː'ŋ ʌ·goʊ' UK: taɪm eɪ lɔŋ əgoʊ
  1. of old
   USA: ʌ·v oʊ'ld UK: ɔv oʊld
  1. long ago
   USA: lɔː'ŋ ʌ·goʊ' UK: lɔŋ əgoʊ
  1. long / a - time ago
   USA: lɔː'ŋ eɪ' taɪ'm ʌ·goʊ' UK: lɔŋ eɪ taɪm əgoʊ
  1. in former times
   USA: ɪ'n fɔː'rməː· taɪ'mz UK: ɪn fɔːmər taɪmz
  1. back
   USA: bæ'k UK: bæk
  1. ago / a long time -
   USA: ʌ·goʊ' eɪ' lɔː'ŋ taɪ'm UK: əgoʊ eɪ lɔŋ taɪm
  1. aforetime
   UK: əfɔːtaɪm
  1. a long time ago
   USA: eɪ' lɔː'ŋ taɪ'm ʌ·goʊ' UK: eɪ lɔŋ taɪm əgoʊ
régensnoun
 1. hist
  1. UK protector
   USA: prʌ·te'ktəː· UK: prətektər
régenshercegexp
  1. prince regent
   USA: prɪ'ns riː'ʤʌ·nt UK: prɪns riːʤənt
régensségnoun
  1. regency
   USA: riː'ʤʌ·nsiː· UK: riːʤənsiː
régenstársexp
  1. joint regent
   USA: ʤɔɪ'nt riː'ʤʌ·nt UK: ʤɔɪnt riːʤənt
régenteadv
  1. in former times
   USA: ɪ'n fɔː'rməː· taɪ'mz UK: ɪn fɔːmər taɪmz
Report or add missing word to a dictionary...