37 matches in 7 dictionaries. Details
rendbe hozv
  1. trim
   USA: trɪ'm UK: trɪm
  1. tidy
   USA: taɪ'diː· UK: taɪdiː
  1. regulate
   USA: re'gyʌ·leɪ"t UK: regjʊleɪt
  1. refit
   USA: riː·fɪ't UK: riːfɪt
  1. recondition
   USA: riː"kʌ·ndɪ'ʃʌ·n UK: riːkəndɪʃn
  1. readjust
   USA: riː"ʌ·ʤʌ'st UK: riːəʤʌst
  1. put to rights
   USA: pʊ't tʌ· raɪ'ts UK: pʊt tuː raɪts
  1. mend
   USA: me'nd UK: mend
  1. furbish
   USA: fəː'bɪ"ʃ UK: fəːbɪʃ
  1. US fix
   USA: fɪ'ks UK: fɪks
  1. informal fix up
   USA: fɪ'ks ʌ'p UK: fɪks ʌp
  1. do up
   USA: duː' ʌ'p UK: duː ʌp
  1. dispose
   USA: dɪ"spoʊ'z UK: dɪspoʊz
  1. adjust
   USA: ʌ·ʤʌ'st UK: əʤʌst
rendbe hozásnoun
  1. refit
   USA: riː·fɪ't UK: riːfɪt
rendbe hoz/elrendezv
  1. do up
   USA: duː' ʌ'p UK: duː ʌp
rendbe hozottadj
  1. tidy
   USA: taɪ'diː· UK: taɪdiː
rendbe hozza magátexp
  1. have a wash and brush up
   USA: hæ'v eɪ' wɔ'ʃ ʌ·nd brʌ'ʃ ʌ'p UK: hæv eɪ wɔʃ ənd brʌʃ ʌp
újra rendbe hozv
  1. refurbish
   USA: riː·fəː'bɪ·ʃ UK: riːfəːbɪʃ
rendbe hozv
  1. erneuern
   ɛɐ'nɔʏɐn
  1. berichtigen
   bə'rɪçtɪgən
  1. anschicken
   'anʃɪkən
rendbe hozza magátv
  1. restaurieren
   rɛstaʊ'riːrən
rendbe hozásnoun
rendbe hozza magátv
újra rendbe hozv
  1. figurative informal recaler
rendbe hozv
  1. porządkować
   1. firstPersonSingular:
   2. porządkuję
   1. thirdPersonSingular:
   2. porządkuje
  2. uporządkować
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. uporządkuję
   1. thirdPersonSingular:
   2. uporządkuje
   1. seeAlso:
  3. uporządkowywać
   1. firstPersonSingular:
   2. uporządkowuję
   1. thirdPersonSingular:
   2. uporządkowuje
   1. seeAlso:
rendbe hozhatóundef
  1. guaribile
   guaríbile
rendbe hozottundef
rendbe hozottadj
rendbe hozza magátundef
rendbe hozza / rendbehozza a frizurájátundef
rendbe hozza / rendbehozza magátundef
Report or add missing word to a dictionary...