COVID-19 Fight
rendetlenségnoun
  1. untidiness
   UK: ʌntaɪdɪnəs
  1. tumble
   USA: tʌ'mbʌ·l UK: tʌmbl
  1. shambles
   USA: ʃæ'mbʌ·lz UK: ʃæmblz
  1. slang Aus picnic
   USA: pɪ'knɪ"k UK: pɪknɪk
  1. muss
   UK: mʌs
  1. mull
   USA: mʌ'l UK: mʌl
  1. muddle
   USA: mʌ'dʌ·l UK: mʌdl
  1. slang muck
   USA: mʌ'k UK: mʌk
  1. mix-up
   USA: mɪ'ksʌ·p
  1. messiness
   UK: mesɪnɪs
  1. informal mess
   USA: me's UK: mes
  1. Hogy merészeltek ilyen rendetlenséget csinálni, kis csibészek?!
    1. How dare you make such a mess, you little devils?
    1. 'How dare you make such a mess, you little devils?
  1. informal mess-up
  1. mess / a -
   USA: me's eɪ' UK: mes eɪ
  1. litter
   USA: lɪ'təː· UK: lɪtər
  1. hugger-mugger
   UK: hʌgərmʌgə
  1. disorder
   USA: dɪ"sɔː'rdəː· UK: dɪsɔːdər
  1. disarray
   USA: dɪ"sʌ·reɪ' UK: dɪsəreɪ
  1. confusion
   USA: kʌ·nfyuː'ʒʌ·n UK: kənfjuːʒn
elnézést a rendetlenségértexp
  1. sorry about the mess
   USA: sɔ'riː· ʌ·baʊ't ðiː· me's UK: sɔriː əbaʊt ðiː mes
Report or add missing word to a dictionary...